TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social Compliance Programme (GSCP); Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC);…

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách...

Đào tạo – đánh giá: Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu – Global Social...

(22/08/2018)
Để lại tin nhắn cho chúng tôi